czytnik RSS
 • STRONA GŁÓWNA
 • AKTUALNOŚCI
 • PLAN MIASTA
 • GALERIA
 • KONTAKT
sprawdź pogodę

GMINNA KOMISJA PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

W  PNIEWACH

CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

UL. ŚW. DUCHA 17, 62-045 PNIEWY

TEL. 61 29 10 477

TEL. ZAUFANIA 61 29 11 820


Naszym celem jest bezpłatna pomoc osobom, które:

 • mają problem z nadużywaniem alkoholu, narkotyków,
 • mają problemy z członkami rodziny lub znajomymi nadużywającymi alkoholu, narkotyków,
 • są ofiarami przemocy domowej,
 • mają problemy z wychowywaniem dzieci,
 • szukają porady prawnej z zakresu radzenia sobie ze skutkami uzależnień i przemocy domowej.


Instytucjom i organizacjom oferujemy pomoc w zakresie:

 • realizacji programów i innych form oddziaływań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży dotyczących szeroko rozumianego problemu uzależnień,
 • indywidualnej pomocy dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień.

 

 


 

W Centrum Profilaktyki Uzależnień w Pniewach działają:


Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

 

każdy poniedziałek, godz. 12.30 – 17.30 oraz dyspozycyjność całodobowa pod numerami telefonów komórkowych: 667690854-pełnomocnik Burmistrza Gminy ds. uzależnień lub 783652394-osoba pierwszego kontaktu.

Oferta Punktu skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich, świadków przemocy domowej.

Osoby dyżurujące posiadają odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.


Do zadań Punktu należy:

-         udzielanie wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym i przychodzącym,

-         poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-         edukacja w zakresie zjawiska przemocy i alkoholizmu,

-         motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie,

-         interweniowanie w odpowiednich sytuacjach,

-         kierowanie do lokalnych placówek osób uwikłanych w przemoc domową,

-         prowadzenie i udostępnianie bazy danych o instytucjach i formach pomocy na terenie Wielkopolski dla osób z rodzin dotkniętych przemocą.


 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii


- każdy poniedziałek, godz. 12.30 – 17.30 oraz dyspozycyjność całodobowa pod numerami telefonów komórkowych: 667690854 lub 783652394.

- co drugi piątek miesiąca, godz. 15.30 – 17.30 specjalista terapii uzależnień,

Porady i konsultacje prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi udzielane są na zasadzie dyspozycyjności prawnika po uprzednim zgłoszeniu osobistym lub telefonicznym w Punkcie


 • Mityngi AA


- każdy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00.  Pierwszy poniedziałek miesiąca miting otwarty.

Są to spotkania kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się własnym doświadczeniem, siłą i nadzieją, żeby pomóc sobie i innym żyć w trzeźwości. Na mityngach uczą się mówić o sobie, uczą się słuchać innych – zachowując anonimowość, uczą się wyrażania uczuć i dzielić się z innymi wiarą i nadzieją .

We Wspólnocie AA nikt nic nie musi, a jedynym warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest szczera chęć zaprzestania picia alkoholu.


 • Dyżury Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej


- kuratorzy sądowi spotykają się ze swoimi podopiecznymi na podstawie pisemnych zawiadomień .

 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zespół motywujący do podjęcia leczenia)

- spotkania w zależności od potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji w uzgodnieniu z przewodniczącym Gminnej Komisji (osoba pierwszego kontaktu).

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Pniewach kierowane przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wpisane do Gminnych Programów uchwalanych przez Radę Miejską Pniewy. Współpracuje z jednostkami oświatowymi w gminie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej jak również Komisariatem Policji. Centrum nie zatrudnia pracowników etatowych a osoby realizujące poszczególne zadania wykonują je na zasadzie dyspozycyjności, co wyklucza możliwość stałych godzin urzędowania w biurze.

Osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się całodobowo poprzez telefony komórkowe: 667690854 lub 783652394 oraz telefon stacjonarny 612911820, gdzie można zostawić wiadomość podając swój numer telefonu, pod który oddzwonimy.

 

 


 

 

 

IMIENNY PRZYDZIAŁ FUNKCJI I ZADAŃ PEŁNIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W  PNIEWACH W 2012 ROKU

 

1. Zenon Puk – przewodniczący

- nadzorowanie ustawowych zadań Komisji,

- dyspozycyjność całodobowa w zakresie kontaktu pierwszej pomocy (telefon zaufania),

- współpraca z OPS, Policją, Zespołem Sądowej Służby Kuratorskiej,

- prowadzenie zespołu motywującego do leczenia,

- udział w interwencjach kryzysowych,

- kontrolowanie realizacji opłat za zezwolenia,

- opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- zastępowanie – z upoważnienia Burmistrza – pełnomocnika ds. profilaktyki w czasie jego nieobecności w pełnieniu obowiązków,

- kierowanie Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym,

- merytoryczne opiniowanie wniosków podmiotów realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki,

- uczestnictwo w grupach roboczych zespołu interdyscyplinarnego,

- udział w pracach Pniewskiego Zespołu Bezpieczeństwa Szkolnego.

 

2. Małgorzata Roj – wiceprzewodnicząca – pełnomocnik Burmistrza Gminy Pniewy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- kontrola zgodności obrotu i sprzedaży alkoholu z ustawą,

- opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- merytoryczne opiniowanie wniosków podmiotów realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki.

 

3. Barbara Molik – sekretarz

- protokołowanie posiedzeń Komisji,

- współpraca z jednostkami oświatowymi w gminie w zakresie realizacji zadań Gminnych Programów,

- opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- udział w pracach Pniewskiego Zespołu Bezpieczeństwa Szkolnego.

 

4. Bartosz Przewoźny – radca prawny – członek

- konsultacje prawne dla osób i rodzin z problemem uzależnień oraz problemem przemocy w rodzinie,

- przygotowywanie opinii i pism,

- opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

5. Mieczysław Światłowski – członek

- kontrola realizacji opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- opiniowanie zezwoleń,

- kontrola zgodności obrotu i sprzedaży alkoholu z upoważnienia Burmistrza,

- przedstawiciel Gminnej Komisji PiRPA w Pniewach w zespole interdyscyplinarnym.


6. Dariusz Serwata – członek

- kontrola zgodności obrotu i sprzedaży alkoholu z ustawą,

- udział w interwencjach kryzysowych,

- opiniowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- uczestniczenie w zespole motywującym do leczenia,

- współpraca z Pniewskim Zespołem Bezpieczeństwa Szkolnego.


strzalka
strzalka