Piątek, 09 czerwca 2023
Imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
pochmurno
28°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: NIERUCHOMOŚCI

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/4, o powierzchni 0,0269 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Orliczko

Burmistrz Gminy Pniewy

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/4, o powierzchni 0,0269 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Orliczko.

 

Cena wywoławcza brutto 11 118,00 zł (Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki jest zwolniona z podatku VAT).

Nieruchomość stanowi własność Gminy Pniewy. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wolne są od wpisów dotyczących obciążeń tej nieruchomości.

Ze względu na kształt działki oraz jej usytuowanie wykluczone jest jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości. Może być natomiast zbyta na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Uzasadnia to sprzedaż działki w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 20/1, 18/3 oraz 55.

OPIS  NIERUCHOMOŚCI

Dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nieruchomość wg ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako nieużytek. Nieruchomość położona jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Nieruchomość przeznaczona jest na polepszenie warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej.

WARUNKI   PRZETARGU

Wysokość wadium ustala się na kwotę 800,00 zł, płatną na konto Urzędu Miejskiego Pniewy nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. włącznie. Dokument potwierdzający wpłatę wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz wskazywać cel wpłaty „Przetarg na sprzedaż działki w Orliczku”. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie Urzędu Miejskiego Pniewy w dniu 6 kwietnia 2023 r. 


W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Osoby, które spełniają warunki przetargowe i zamierzają uczestniczyć w przetargu obowiązane są zgłosić w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 pisemnie uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie wniosku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim Pniewy przy ul. Dworcowej 37.

Kwalifikacja osób do uczestnictwa w przetargu przez Komisję Przetargową odbędzie się dnia 12 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Pniewy przy ul. Dworcowej 37. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Pniewy przy ul. Dworcowej 37 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 kwietnia 2023 r.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Przetarg odbędzie się dnia 14 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Pniewy przy ul. Dworcowej 37. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ponadto przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej: 

a)      dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; 

b)      w przypadku osób prawnych i innych podmiotów - aktualne dokumenty potwierdzające status organizacyjno-prawny i umocowanie osoby upoważnionej do wzięcia udziału w przetargu na nabycie nieruchomości; 

c)      w przypadku osób reprezentujących osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty - stosowne pełnomocnictwo lub potwierdzony przez notariusza dokument udzielenia prokury,

d)      w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości.

Cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni spełniać warunki określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Zwrot wadium innym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Pniewy w razie uchylania się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłaty notarialne, sądowe itp.) ponosi nabywca.

Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Organizator przetargu informuje, że zabronione jest ustalanie przez uczestników przetargu warunków składanych ofert lub jakiekolwiek inne działania, które mogą być traktowane jako zmowy przetargowe. Uczestnicy przetargu mają obowiązek działać samodzielnie i nie mogą uzgadniać swoich poczynań. W szczególności za zmowę cenową może być traktowana celowa rezygnacja ze składania ofert w celu ograniczenia konkurencji dla pozostałych uczestników przetargu. Jeżeli ktokolwiek z uczestników przetargu poweźmie informacje, że w ramach przetargu doszło do zmowy cenowej lub innego działania mającego na celu ograniczenie konkurencji to działanie takie należy zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta lub do organizatora przetargu.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, tel. (061) 29 38 632 oraz na stronie www.pniewy.wlkp.pl w menu „Dla mieszkańca - Przetargi - Nieruchomości” i na stronie http://bip.pniewy.wlkp.pl w menu „Nieruchomości - przetargi”.

Burmistrz Gminy Pniewy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.

Burmistrz Gminy

(-)

Jarosław Przewoźny

 

 

Pniewy, dnia 23 lutego 2023 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!