Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: NIERUCHOMOŚCI

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/4, o powierzchni 0,0269 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Orliczko

Burmistrz Gminy Pniewy

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/4, o powierzchni 0,0269 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Orliczko.

 

Cena wywoławcza brutto 11 118,00 zł (Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działki jest zwolniona z podatku VAT).

Nieruchomość stanowi własność Gminy Pniewy. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wolne są od wpisów dotyczących obciążeń tej nieruchomości.

Ze względu na kształt działki oraz jej usytuowanie wykluczone jest jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości. Może być natomiast zbyta na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Uzasadnia to sprzedaż działki w przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 20/1, 18/3 oraz 55.

OPIS  NIERUCHOMOŚCI

Dla terenu nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Nieruchomość wg ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako nieużytek. Nieruchomość położona jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Nieruchomość przeznaczona jest na polepszenie warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej.

WARUNKI   PRZETARGU

Wysokość wadium ustala się na kwotę 800,00 zł, płatną na konto Urzędu Miejskiego Pniewy nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. włącznie. Dokument potwierdzający wpłatę wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz wskazywać cel wpłaty „Przetarg na sprzedaż działki w Orliczku”. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie Urzędu Miejskiego Pniewy w dniu 6 kwietnia 2023 r. 


W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Osoby, które spełniają warunki przetargowe i zamierzają uczestniczyć w przetargu obowiązane są zgłosić w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 pisemnie uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie wniosku. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim Pniewy przy ul. Dworcowej 37.

Kwalifikacja osób do uczestnictwa w przetargu przez Komisję Przetargową odbędzie się dnia 12 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Pniewy przy ul. Dworcowej 37. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Pniewy przy ul. Dworcowej 37 oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 kwietnia 2023 r.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Przetarg odbędzie się dnia 14 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Pniewy przy ul. Dworcowej 37. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ponadto przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej: 

a)      dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; 

b)      w przypadku osób prawnych i innych podmiotów - aktualne dokumenty potwierdzające status organizacyjno-prawny i umocowanie osoby upoważnionej do wzięcia udziału w przetargu na nabycie nieruchomości; 

c)      w przypadku osób reprezentujących osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty - stosowne pełnomocnictwo lub potwierdzony przez notariusza dokument udzielenia prokury,

d)      w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości.

Cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni spełniać warunki określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Zwrot wadium innym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Pniewy w razie uchylania się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłaty notarialne, sądowe itp.) ponosi nabywca.

Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Organizator przetargu informuje, że zabronione jest ustalanie przez uczestników przetargu warunków składanych ofert lub jakiekolwiek inne działania, które mogą być traktowane jako zmowy przetargowe. Uczestnicy przetargu mają obowiązek działać samodzielnie i nie mogą uzgadniać swoich poczynań. W szczególności za zmowę cenową może być traktowana celowa rezygnacja ze składania ofert w celu ograniczenia konkurencji dla pozostałych uczestników przetargu. Jeżeli ktokolwiek z uczestników przetargu poweźmie informacje, że w ramach przetargu doszło do zmowy cenowej lub innego działania mającego na celu ograniczenie konkurencji to działanie takie należy zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta lub do organizatora przetargu.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, tel. (061) 29 38 632 oraz na stronie www.pniewy.wlkp.pl w menu „Dla mieszkańca - Przetargi - Nieruchomości” i na stronie http://bip.pniewy.wlkp.pl w menu „Nieruchomości - przetargi”.

Burmistrz Gminy Pniewy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.

Burmistrz Gminy

(-)

Jarosław Przewoźny

 

 

Pniewy, dnia 23 lutego 2023 r.