Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 18 czerwca 2024
Imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
pochmurno
23°C
Powróć do: NIERUCHOMOŚCI

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze nad jeziorem Lubosz Wielkie

Burmistrz Gminy Pniewy

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niezabudowanych działek zlokalizowanych w miejscowości Zamorze (obręb geodezyjny Zamorze)

nad jeziorem Lubosz Wielki (50 km od Poznania)

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Cena wywoławcza brutto

(W cenie wywoławczej uwzględniono podatek VAT, który na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%)

Termin przetargu

1.

50/12, 50/25

0,1167

126 316,00 zł

16.11.2023 r. godz. 10:00

2.

50/46

0,1467

158 788,00 zł

16.11.2023 r. godz. 10:20

3.

50/50

0,1385

149 912,00 zł

16.11.2023 r. godz. 10:40

Wszystkie ww. nieruchomości stanowią własność Gminy Pniewy.  Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wolne są od wpisów dotyczących obciążeń tych nieruchomości.

Na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony w dniu 25 września 2023 r.

OPIS  NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr VI/50/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 marca 2003 r.) ww. działki (oznaczone symbolem ML/UT) przeznaczone są pod tereny zabudowy letniskowej i usług turystyki, dla których ustalono:

1)    lokalizację budynków letniskowych,

2)    lokalizację wszelkich urządzeń i obiektów służących realizacji funkcji rekreacji i turystyki,

3)    lokalizację budynków letniskowych i usługowych o maksymalnej wysokości do II kondygnacji, nie więcej niż 8,5 m,

4)    rozwiązanie dachów jako pochyłe (dwu i wielospadowe), o równych kątach nachylenia połaci,

5)    nachylenie połaci dachowych - 250 do 450,

6)    dopuszcza się stosowanie kombinacji dachów płaskich i pochyłych pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów,

7)    pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, cementową lub innym materiałem dachówkopodobnym,

8)    poziom parteru budynków nie wyższy niż 0,5 m nad powierzchnią terenu,

9)    nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki wszystkimi obiektami kubaturowymi 30%,

10) projektowane obiekty kubaturowe winny harmonizować z otoczeniem i tłem tego terenu,

11) zaleca się urządzanie terenu i lokalizacje urządzeń służących rekreacji, ścieżek spacerowych i rowerowych,

12) zezwala się na lokalizowanie parkingów na powierzchni terenu, o nawierzchniach pozwalających na infiltrację wód opadowych,

13) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,

14) zaleca się wprowadzanie nowych zadrzewień i zakrzewień.

Ponadto dla nowej zabudowy ustalona jest nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana w odległości od zewnętrznej krawędzi drogi dojazdowej 6 m.

Dojazd do przedmiotowych działek z miejscowości Pniewy do wsi Zamorze jest 3-kilometrową drogą asfaltową, dalej do jeziora i działek - drogą gruntową.

Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna dostępne są na skraju sprzedawanych działek.

WARUNKI  PRZETARGU

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wysokość wadium na każdą działkę ustala się na kwotę 9 000,00 zł, płatną na konto Urzędu Miejskiego Pniewy nr 04 9072 0002 0500 1007 2000 0014 z zaznaczeniem celu wpłaty „Przetarg na sprzedaż działki w Zamorzu” w terminie do dnia 10 listopada 2023 r. włącznie. Zalecane jest, aby tytuł wpłaty wadium jednoznacznie wskazywał uczestnika przetargu. Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie Urzędu Miejskiego Pniewy w dniu 10 listopada 2023 r.

Wpłata wadium w określonej wysokości uprawnia do licytacji tylko jednej nieruchomości. Uczestnicy, którzy chcą brać udział w licytacji więcej niż jednej nieruchomości, winni dokonać wpłaty wadium za każdą nieruchomość osobno.

Przetarg odbędzie się dnia 16 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Pniewy przy ul. Dworcowej 37 o godzinach określonych w powyższej tabeli.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ponadto przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej:

a)       dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

b)       w przypadku osób prawnych i innych podmiotów - aktualne dokumenty potwierdzające status organizacyjno-prawny i umocowanie osoby upoważnionej do wzięcia udziału w przetargu na nabycie nieruchomości;

c)       w przypadku osób reprezentujących osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty - stosowne pełnomocnictwo lub potwierdzony przez notariusza dokument udzielenia prokury,

d)       w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem drugiego współmałżonka, zawierającym zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu wymienionej nieruchomości.

Cudzoziemcy przystępujący do przetargu powinni spełniać warunki określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Zwrot wadium innym uczestnikom przetargu nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Pniewy w razie uchylania się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłaty notarialne, sądowe itp.) ponosi nabywca.

Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Organizator przetargu informuje, że zabronione jest ustalanie przez uczestników przetargu warunków składanych ofert lub jakiekolwiek inne działania, które mogą być traktowane jako zmowy przetargowe. Uczestnicy przetargu mają obowiązek działać samodzielnie i nie mogą uzgadniać swoich poczynań. W szczególności za zmowę cenową może być traktowana celowa rezygnacja ze składania ofert w celu ograniczenia konkurencji dla pozostałych uczestników przetargu. Jeżeli ktokolwiek z uczestników przetargu poweźmie informacje, że w ramach przetargu doszło do zmowy cenowej lub innego działania mającego na celu ograniczenie konkurencji to działanie takie należy zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta lub do organizatora przetargu.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, tel. (061) 29 38 632 oraz na stronie www.pniewy.wlkp.pl w menu „Dla mieszkańca - Przetargi - Nieruchomości” i na stronie http://bip.pniewy.wlkp.pl w menu „Nieruchomości - przetargi”.

Burmistrz Gminy Pniewy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego, ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, podając przyczynę odwołania przetargu.

Burmistrz Gminy

(-)

Jarosław Przewoźny

mapa_(1) 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.