Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: CIEPŁE MIESZKANIE

Program "Ciepłe mieszkanie"

Program „Ciepłe Mieszkanie”

CEL PROGRAMU

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez

wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

BUDŻET

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu na terenie gminy Pniewy przyznał dofinansowanie w wysokości 5,1 mln. zł

 

TERMINY

Wnioski w ramach aktualnego naboru będą przyjmowane od dnia 19.06.2023 r. do dnia 
30.06.2025 r., w zależności od dostępności środków.

 

ZAKRES FINANSOWANIA

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu albo
podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
 

Dodatkowo mogą być wykonane:

modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
 

WARUNKI FINANSOWE

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 

- podstawowym               - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

- podwyższonym             - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

- najwyższym                    - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł.

 

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy.

Wnioski składa się w formie papierowej lub elektronicznej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. 

UWAGA
• Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: Ciepłe Mieszkanie oraz na stronie Urzędu Miejskiego Pniewy 

 

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków: tel. 61-29-38-624

 

Stan wdrażania Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie gminy Pniewy 

(19.06.2023 r. do 30 listopada 2023 r.)