Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: E- URZĄD

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej (Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651)).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Pniewach: /UMPniewy/SkrytkaESP

W celu skorzystania z ESP Urzędu Miejskiego w Pniewach dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

założyć indywidualne (darmowe) konto na ePUAP 
posiadać profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany
przekazać dokument poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostepna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl/

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230)).

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez ESP na platformie ePUAP;

  Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pniewach przy ulicy Dworcowej 37 na następujących nośnikach danych:

Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0;Płyta CD-RW.

    

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • ODT, DOC, DOCX, RTF, TXT, PDF
  • XLS, XLSX, ODS
  • GIF, TIF (TIFF), JPG (JPEG), PNG, SVG
  • XML
  • ZIP, 7Z
  •  
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 10 MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.