Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: OCHRONA ŚRODOWISKA

Czyste powietrze

Gmina Pniewy podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia, mieszkańcy Gminy Pniewy będą mogli składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Miejskiego Pniewy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, na terenie Urzędu Miejskiego Pniewy został uruchomiony Punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Programu „Czyste Powietrze”

 

Urząd Miejski Pniewy

ul. Dworcowa 37 (sala narad)

62-045 Pniewy

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 12.00 do 16.00 

Środa: 12.00 do 15.30

Piątek: 7.00 do 12.00

 

Kontakt telefoniczny:

Justyna Czepczyńska tel. 61-29-38-624

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

  • aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta (konieczne jest dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami – można wysłać listownie do WFOŚiGW w Poznaniu lub złożyć w Urzędzie Miejskim Pniewy w celu przekazania wniosku),

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego,

- założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta: Portal Beneficjenta

- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,

- numer księgi wieczystej,

- numer działki,

- przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,

- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,

- wartość dochodu/rodzaj PIT,

- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,

- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),

- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż
3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),

- załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),

- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

Informacja o Programie Czyste Powietrze:

Program Czyste Powietrze

Wymagana dokumentacja

Filmy instruktażowe

Kalkulator grubości izolacji

Kalkulator dotacji