Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: OCHRONA ŚRODOWISKA

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH

 

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku wynika z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit c. ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku. Poziomy osiągnięte przez Gminą Pniewy w 2015 r.:

 

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,0%
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 44,9%
 3. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80,8%

 

Poziomy do osiągania w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

 


 

 

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku wynika z art.3 ust. 2 pkt 9 lit c. ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku. Poziomy osiągnięte przez Gminą Pniewy w 2014 r.:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 27,60%
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,70%
 3. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 74,90%

Poziomy do osiągania w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

 


 

 

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku wynika z art.3 ust. 2 pkt 9 lit c. ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku. Poziomy osiągnięte przez Gminą Pniewy w 2013 r.:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 14,76%
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 59,93%
 3. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 70,96%

 

Poziomy do osiągania w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobów obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.

 Zgodnie z zapisami art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem Gminy Pniewy jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 

- do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,

 

- do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Informacja o osiągniętych poziomach odzysku wynika z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Poziomy osiągnięte przez Gminę Pniewy w 2012 r.:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 97,5%
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 5,3%
 3. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego  użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%

Poziomy do osiągania w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobów obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów.