Urząd Miiejski Pniewy
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Pniewy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://portal.2clickportal.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Fliger, anna.fliger@pniewy.wlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 612938600. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 

Urząd Miejski w Pniewach swoją działalność realizuje w trzech budynkach
lokalizacja: Pniewy, ul. Dworcowa 37

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Budynek posiada wejście:
  1.  główne do ul. Dworcowej – dojście do urzędu prowadzi prosto z chodnika, z ograniczeniami architektonicznymi - schody zewnętrzne, zadaszone, 4 stopnie, brak domofonu, drzwi tradycyjne wyposażone w samozamykacz; przy wejściu dzwonek; za drzwiami wejściowymi (w korytarzu) wydzielone jest Biuro Obsługi Interesanta z wysokimi ladami;
  2. techniczne (służbowe) od ul. Dr W. Felickiego – schody zewnętrzne, niezadaszone, 3 stopnie, domofon (nie umożliwia video rozmowy) na wysokości 102 cm, drzwi tradycyjne wyposażone w samozamykacz.
   Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma konieczności przechodzenia przez obszar kontroli.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek nie posiada windy ani toalety przystosowanej dla niepełnosprawnych. Na poszczególne kondygnacje prowadzą schody bez platform schodowych, ani innych udogodnień umożliwiający transport pionowy osobom niepełnosprawnym.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Ze względu na brak platform schodowych i windy osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymują niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb poprzez zapewnienie dostępu alternatywnego – w razie potrzeby pracownicy, w celu obsługi klienta wychodzą przed budynek lub schodzą na parter.
  Budynek nie posiada żadnych dostosowań – brak pochylni, pętli indukcyjnej, informacji głosowej, oznaczeń oraz napisów w języku brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących, systemów dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem, na parkingu od strony ul. Dr W. Felickiego, w odległości ok. 40 m wyznaczone jest 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych (oznakowanie poziome).
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Działalność Gospodarcza i Organizacje pozarządowe, Referat Oświaty, Kultury i Sportu, Referat Środków Zewnętrznych
lokalizacja: Pniewy, ul. Św. Ducha 10

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Pomieszczenia użytkowane przez Urząd Miejski znajdują się na parterze budynku. Wejście do części użytkowanej przez urząd – schody zewnętrzne, niezadaszone, 4 stopnie, brak domofonu, drzwi tradycyjne wyposażone w samozamykacz. Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia.
  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek nie posiada windy.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia. Na parterze zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak pętli indukcyjnej, informacji głosowej, oznaczeń oraz napisów w języku brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących, systemów dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome
  i słabowidzące.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Św. Ducha trwa inwestycja związana z rewitalizacją przyległego terenu, zgodnie z projektem powstaną 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Straż Miejska, Referat Bezpieczeństwa Publicznego

lokalizacja: Pniewy, ul. Św. Ducha 17

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Pomieszczenia użytkowane przez Urząd Miejski – Straż Miejską znajdują się na parterze budynku. Wejście do budynku – schody zewnętrzne, niezadaszone, 3 stopnie, brak domofonu, drzwi tradycyjne wyposażone w samozamykacz. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Budynek nie posiada windy.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku brak pochylni, toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, pętli indukcyjnej, informacji głosowej, oznaczeń oraz napisów w języku brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących, systemów dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
  Ze względu na brak platform schodowych i windy osoby ze szczególnymi potrzebami otrzymują niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb poprzez zapewnienie dostępu alternatywnego – w razie potrzeby pracownicy, w celu obsługi klienta wychodzą przed budynek.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848